Romana  /  English

Freelancers


Alexandrina Gabriela

Alexandrina Gabriela


Economist


 DUTU Alexandrina Gabriela

Ns. 21.03.1964, Bucuresti, Romania,

Casatorita, 2 copii
Experience level: senior
Rate Euro/h: 20 euro/h
Hours available per week: 40
Skills:

Seriozitate, loialitate, promititudine, corectitudine, atentie la detalii si termene, exigenta fata de sine si de cei cu care desfasor activitatea.

Categories:
Data Entry Specialists
Design & Creative
Others
QA / Testing
Languages:
English - advanced
German - medium
Experience:

 Octombrie 1986 - Aprilie 1996,

Economist comert interior

Aprilie 1996 -Noiembrie 2016

Angajat cu statut special la Ministerul Afacerilor Interne

Pensionata la *** a de varsta din noiembrie 2016

Portofolio:

 Fara

Education:

08-12.08.2013

Certificat de absolvire Evaluator proiecte cod COR 241263

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea a ?i s?n?tatea în munc? ?i în domeniul situa?iilor de urgen??, aplicarea normelor de protec?ie a mediului, aplicarea normelor de asigurare a securit??ii informa?iilor, preg?tirea personal? pentru evaluare, organizarea procesului de evaluare, evaluarea propunerii de proiect, validarea evalu?rii, acordarea de asisten?? tehnic? pentru selec?ia de proiecte.

G.S. CONSULTING SERV SRL, Bucure?ti

 

Februarie 2013, Bucure?ti

 

Diplom?

Curs de formare – „Familiarizarea cu institu?iile europene ?i categoriile de decizii adoptate în cadrul Uniunii Europene ?i cunoa?terea problematicii ?i politicilor europene prin compara?ie cu realitatea româneasc?”

 M.A.I. – Proiect „Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale a MAI în domeniul gestion?rii dosarelor europene, al transpunerii ?i al aplic?rii acquis-ului comunitar” cod SMIS 32862, finan?at prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative din Fondul Social European în perioada 2012-2013”

 

 

13-17.08.2012

Certificat de absolvire Manager de proiect, cod COR 242101

  Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerin?elor de management integrat al proiectului, planificarea activit??ilor ?i jaloanelor proiectului, gestiunea utiliz?rii costurilor ?i a resurselor opera?ionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achizi?ii pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunic?rii în cadrul proiectului. 

SC TTINI SMART IDEAS SRL, Bucure?ti

 

26.11-16.12.2012

Certificat de absolvire Formator, cod COR 242401

 Preg?tirea form?rii, realizarea programelor de formare, evaluarea participan?ilor la formare, aplicarea metodelor ?i tehnicilor speciale de formare, marketing-ul form?rii, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor ?i stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea ?i asigurarea calit??ii programelor ?i stagiilor de formare

G.S. CONSULTING SERV SRL, Bucure?ti

 

20-24.08.2012

Diplom?

Curs PMP-″PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL″ (organizat de c?tre MAI prin implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Infrastructurii la DGIPI – SIMI la DGIPI, cos SMIS 32722, proiect finan?at din FSE, prin PODCA

Proiect ContaPlus, marc? înregistrat? TTINI SMART  IDEAS SRL

 

 

Diplom?

Dezvoltarea procedurilor deja existente în practica administra?iei publice locale, îmbun?t??irea func?ion?rii acestora ?i implementarea de instrumente noi, care sunt deja folosite la nivel central, astfel încât s? genereze un management al ciclului politicilor publice eficient ?i eficace.

Crearea ?i asigurarea unui flux decizional coerent.

Management de proiect, politici publice, planificare strategic?, management strategic, planificare bugetar?, tehnic? legislativ? ?i evaluare. 

Unitatea de Politici Publice – M.A.I.

 

ianuarie 2011, Bucure?ti

 

Certificat

Program de formare în cadrul proiectului MAI – ″Proces decizional la nivelul MAI – eficien?? ?i coeren??″ – cod SMIS 2281, cofinan?at din FSE prin PODCA (Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative, cu urm?toarele specializ?ri: politici publice, managementul proiectelor, monitorizare ?i evaluare în sistemul public 

HF Advising & CPM Group, Bucure?ti

 

06-07 mai 2008, Seminar „Managementul Poli?iei la Nivel Local”

Diploma

Poli?ia comunitar?

Departamentul de Administra?ie Public?, Universitatea Babe?-Bolyai împreun? cu School of Criminal Justice, Michigan State University ?i ?coala de Agen?i de Poli?ie „Septimiu Mure?an” Cluj Napoca.

 

27.07.2007 - Bucure?ti, Atelier de lucru privind Conven?ia Schengen ?i cooperarea poli?ieneasc?. 

Dezvoltarea abilit??ilor profesionale 

Acquis-ul Schengen ?i dezvoltarea cooper?rii poli?iene?ti 

 

Oficiul TAIEX/Comisia European?, Belgia

 

2007, Bucure?ti, Seminar (AT1) organizat în cadrul proiectului de preg?tire privind Educa?ia comportamental? în probleme de poli?ie ?i abordarea momentelor conflictuale pe baza analizei tranzac?ionale

Certificat

Analiza tranzac?ional? 

 

Inspectoratul General al Poli?iei Române- Direc?ia Poli?iei de Ordine Public?

 

18 aprilie – 05 mai 2006, 

Diplom? /Curs de perfec?ionare a cuno?tin?elor de limb? german? – Departamentul Poli?iei de Interven?ie Eichstätt, R.F.Germania

Limba german?/abilit??i de comunicare în mediul poli?ienesc

 

Funda?ia Hans Seidel

 

octombrie 2005 - martie 2006

Atestat

Cursuri de perfec?ionare a cuno?tin?elor de limb? german?.

Institutul Goethe, Bucure?ti

 

19.09-16.12.2006 – Colegiul pentru Studii Interna?ionale ?i de Securitate, R F Germania (Programul de Conducere în Studii Avansate de Securitate/PASS)

Diploma de absolvire

- Drept Interna?ional, partea I, 

- Lb. German? pentru Studii de Securitate – nivel avansat

- Negocierea în Conflictele Interna?ionale,

- Lb. Englez? ca limb? str?in?,

- Planificarea Securit??ii Na?ionale,

- Norme Interna?ionale,

- Cooperarea în Securitatea Interna?ional?,

- Amenin??ri Transna?ionale ?i Stabilitatea Statului,

- Conflictul Armat ?i Terorismul Interna?ional,

- Securitatea Global? – Tendin?e ?i Perspective,

- Aplica?ii pe computer – nivel intermediar,

- Etic? ?i Securitate.

Centrul „George C. Marshall”, Garmisch- Parttenkirchen, R.F.Germania

 

2003 -2004 , Bucure?ti

Diplom? 

Politici comerciale contemporane, marketing interna?ional, management interna?ional, negocierea, contractarea ?i derularea opera?iunilor de export-import, alian?e ?i cooper?ri interna?ionale, bursele de valori ?i m?rfuri

Academia de Studii Economice, Bucure?ti

Curs postuniversitar – „Managementul tranzac?iilor comerciale interna?ionale”

 

 

22-24 octombrie 2003, Bucure?ti

Dezvoltarea abilit??ilor în domeniul programelor.

Curs de management al proiectelor (Modulul 2 – „Proceduri de achizi?ie, elaborare de termeni de referin?? ?i specifica?ii tehnice”, în cadrul programului RO-0006-16-19-„Asisten?? Tehnic? pentru Unit??ile de Implementare a Proiectelor, finan?at prin Programul PHARE Na?ional. 

 

Ministerul Administra?iei ?i Internelor

 

septembrie – decembrie 2000

Atestat

Curs de perfec?ionare a limbii germane

 

Ministerul Administra?iei ?i Internelor - Centrul de Studii Postuniversitare (Post-academice) Bucure?ti

 

mai 1998, Bruxelles

F?r? diplom?, certificat sau atestat - Îmbun?t??irea abord?rii modului de dezvoltare a cooper?rii dintre echipele formate din personalul Poli?iei de Frontier? ?i V?mii la nivel na?ional ?i regional.

Atelier de lucru pentru dezvoltarea ?i îmbun?t??irea cooper?rii dintre echipele comune de control Poli?iei de Frontier? - Vam?, în scopul unei supravegheri eficiente a traficului interna?ional în Sud-Estul Europei. 

Oficiul TAIEX/Comisia European?

 

 

1982 – 1989, Bucure?ti

Diplom? de stat

Economie

Academia de Studii Economice, Bucure?ti – Facultatea de Comer?

 

 
Certificates:

 Sunt consemnate la sectiunea EXPERIENTA